زبان ها

  • English
  • فارسی

کلنگ 930

مشخصات قطعه
نام قطعهکلنگ 930
کد قطعه2-170
آنالیز قطعهDIN1.3401
کلنگ 930