زبان ها

  • English
  • فارسی

کلنگ 950

مشخصات قطعه
نام قطعهکلنگ 950
کد قطعه2-25
آنالیز قطعهDIN1.3401
کلنگ 950